Каквa дейност извършва Turntech ?

Бърз и опростен процес на поръчка

1

Изпратете ни файл с желаното
изделие

Попълнете формата за поръчки

* STEP | STP | SLDPRT | IPT | PRT | SAT файлове

 

alternative-energy-solar-panel

Част от нашите Клиенти

alternative-energy-energy

Последни новини

Настоящият интернет сайт е разработен в изпълнение на Проект BGENERGY-
2.003-0001 “Енергийна ефективност за повишаване ефективността на
индустриалния процес в "ДКВ-Д" ООД“, финансиран по процедура №
BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с
финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за
съдържанието се носи от „ДКВ-Д“ ООД и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че отразява официалното становище на Програмния
оператор и на ФМнаЕИП